header

Mimořádné opatření MZCR od 31.1.2022

Napsáno: 28.01.2022

Autor: Bc.Jiří Šťotka

Zdroj:

Mimořádné opatření MZCR od 31.1.2022

S účinností ode dne 31. ledna 2022 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření Ministerstva  zdravotnictví ze dne 5. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN,

ZMĚNY VYZNAČENY ČERVENĚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních  při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona  č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

 1.  
 2. Všem zaměstnavatelům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu  viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, které bude provedeno na pracovišti  prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití  laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec  v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. 
 3. Všem zaměstnancům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li v čl. V stanoveno jinak nebo  nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává  se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo  který nevykonává práci na pracovišti. 
 4. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se  zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému  orgánu ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu zaměstnavatel vykonává činnost.  Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle bodu 2, se nařizuje: 
 5. a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky  a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných  norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti, 
 6. b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze  práce možné, a 
 7. c) stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí  povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Str. 1 z 19 

Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto  zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru. 

 1.  

V tomto mimořádném opatření se rozumí: 

 1. a) zaměstnavatelem také 
 2. i) zaměstnavatel zaměstnance uvedeného v § 303 odst. 1 zákoníku práce, včetně  organizační složky státu, která vůči zaměstnanci uvedenému v § 303 odst. 1  zákoníku práce vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele, a územního samosprávného celku, 
 3. ii) služební úřad v případě státních zaměstnanců, 

iii) bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a 

 1. iv) Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání, 
 2. v) soud v případě soudců, kteří jsou k němu přiděleni nebo dočasně přiděleni, b) zaměstnancem také 
 3. i) státní zaměstnanec, 
 4. ii) příslušník bezpečnostního sboru, 

iii) voják z povolání, 

 1. iv) soudce, 
 2. v) státní zástupce, 
 3. vi) zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce

vii) dobrovolník a 

viii)osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného zaměstnavatele nebo  podle jiného ustanovení tohoto mimořádného opatření (např. osoba připravující se  na výkon povolání nebo vykonávající praxi), 

 1. c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů  s výjimkou výkonu práce na dálku. 
 2.  
 3. Všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i)zákona č. 258/2000 Sb. podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po  předchozím testování, není-li v čl. V stanoveno jinak. 
 4. Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování podle bodu 1,  jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se  nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti. 
 5.  
 6. Všem osobám, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby, se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu  viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí 

Str. 2 z 19 

dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím  testování, není-li v čl. V stanoveno jinak. 

 1. Osoba uvedená v bodu 1 není povinna podstoupit testování podle bodu 1, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažujíosoby žijící s ní ve stejné domácnosti. 
 2. Testování osob uvedených v bodu 1 se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu. 
 3.  
 4. Povinnost podstoupit preventivní testování podle čl. I, III, IV nebo VIII se nevztahuje  na osobu, která: 
 5. a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 6. b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním  výsledkem, nebo 

„c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření nebo podle  mimořádného opatření o testování ve školách u jiného zaměstnavatele, jehož je  zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,  nebo“, 

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené  izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož  základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.“, 

 1. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnosti podle bodu 1: a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo  členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto  mimořádného opatření, nebo písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že  podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření o testování ve školách.“.

Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči  této právnické osobě. 

 1.  

Zaměstnavateli, který zajišťuje pro své zaměstnance testování podle čl. I, osobě samostatně  výdělečně činné, která se testuje podle čl. III, a právnické osobě, která zajišťuje pro osoby,  které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu testování podle čl. IV, se nařizuje: a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování

jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů, 

 1. b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly  testovány s pozitiviním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle  písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den  po testování formou elektronického hlášení.

Str. 3 z 19 

 1.  
 2. Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test podle čl. I nebo podle bodu  3 tohoto článku, se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. v případě,  že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované  nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, 

pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného  zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby  nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými  osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu

 1. Osobě samostatně výdělečně činné a osobě, která je orgánem nebo členem orgánu  právnické osoby, pokud není jejím zaměstnancem, která si sama provedla nebo jí byl  laickou osobou proveden test podle tohoto mimořádného opatření, se podle § 69 odst. 1  písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit 

místo, kde vykonává svoji činnost, nejde-li o její bydliště, a poskytnout součinnost místně  příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který jí nařídí karanténu v délce trvání pěti  dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény tato osoba nosí respirátor třídy  FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode  dne provedení testu

 1. Osobě uvedené v bodech 1 nebo 2 se nařizuje podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který si sám provede nebo mu bude  proveden na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení  karantény bude přítomna na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti. Testování takové osoby se nařizuje zajistit zaměstnavateli pro zaměstnance a právnické osobě  pro osobu, která je orgánem nebo členem orgánu této právnické osoby. 
 2. V případě, že osoba uvedená v bodu 1 nebo 2 podstoupila v době po pozitivním výsledku testu podle článku I, III nebo IV vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí. 
 3.  
 4. České republice – Vězeňské službě České republiky (dále jen „Vězeňská služba ČR“) se  nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. zajistit pravidelné testování všech odsouzených zařazených do práce v rámci věznice nebo u jiného subjektu než  věznice na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, a to  provedeného před zahájením práce prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT)  určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak,  že následující testování odsouzeného proběhne nejdříve třetí den po předchozím  testování
 5. Všem odsouzeným zařazeným do práce se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č.  258/2000 Sb. na výzvu Vězeňské služby ČR podstoupit rychlý antigenní test na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li v čl. V stanoveno  jinak. Nemá-li odsouzený v den termínu testování konat práci, jeho preventivní testování se provede v den, kdy má konat práci
 6. Na Vězeňskou službu ČR a na odsouzeného se vztahují ostatní povinnosti uvedené  v tomto mimořádném opatření pro zaměstnavatele a zaměstnance s tím, že v případě 

Str. 4 z 19 

pozitivního výsledku testu podle bodů 1 a 2 věznice zajistí jeho oddělené umístění  od bezinfekčních odsouzených. 

 1. V případě, že odsouzený podstoupil v době po pozitivním výsledku testu podle bodu 1  vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, místně  příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí. 
 2.  

Je-li Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra vydáno  mimořádné opatření, kterým se určeným zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, resp.  osobám samostatně výdělečně činným, nařizuje obdobná povinnost jako tímto mimořádným  opatřením, avšak s jinými pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele a zaměstnance v rozsahu  těchto povinností toto mimořádné opatření nevztahuje. 

 1.  

S účinností ode dne 17. ledna 2022 od 00:00 hod. se ruší: 

 1. a) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR  42085/2021-1/MIN/KAN, 
 2. b) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR  42085/2021-2/MIN/KAN, a 
 3. c) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. prosince 2021, č.j. MZDR  42085/2021-3/MIN/KAN. 
 4.  

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022

 

Další aktuality